Reflektion Engagemang Förändring

Att vara handledare är att ställas inför många förväntningar, ofta lika många som det finns deltagare i arbetsgruppen. Därför är det viktigt att definiera uppdraget noga och hitta en modell som alla är överens om.

 

I handledning fungerar gruppen som ett reflekterande team. Genom att låta var och en spegla händelser och  upplevelser under processens gång, får gruppen hjälp att medvetandegöra skeendet.


Foto: Lena Jonsson "En kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk"

Utvecklad yrkesidentitet

Handledningens huvudsyfte är att tjäna klientens/patientens bästa. Den ska även utveckla behandlarens kompetens och den yrkesmässiga identiteten. Handledningen ska också avlasta behandlaren och se till att han eller hon upplever engagemang och mening i arbetet.

Kombination av metoder
Handledningen som Vadstena Gestaltdialog erbjuder är ofta en kombination av utbildning, klargörande övningar samt metod- och processhandledning. Jag har tillämpat denna form av handledning under många år, bland annat inom socialtjänst, psykiatri, kriminalvård och privat behandlingsverksamhet.